ยินดีต้อนรับ  : ผู้ใช้บริการ                หน้าหลัก
ทีมงานพัฒนาระบบ

นางเบญจลักษณ์

น้ำฟ้า

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ

นายพิธานพื้นทองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวสิริมา

หมอนไหม

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวสมพร

สามทองกล่ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

นายพรชัย

ถาวรนาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     
System Analysis and Data Management

นายวิรัตน์

ปุ๋ยกระโทก

ครูชำนาญการพิเศษ รร.วัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      
System Analysis and Programmer

นายเจษฏา

ศรีนวล

ครู รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8      
System Analysis and Data Management

นายภูริวัจน์

วงค์เลย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ      
System Analysis and Graphic Design
บันทึกข้อมูล

นายเกชา

เหลืองสุดใจชื้น

ผอ.โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2

นายธนเสฏฐ

สุภากาศ

ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต 3

นางสาวขนิษฐา

ก้อนเพชร

รอง ผอ.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.เขต 42

นางสาวฐาปณี

พวงงาม

ผอ.โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1

นางสาวจงรักษ์

ศรีทิพย์

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.นครปฐม เขต 1

นางสาวธัญนันท์

แก้วเกิด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญา

อินสอน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวไพรวรรณ

ตระกูลชัยชนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวฐานิตา

นพฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนลินี

จีนกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ