เกี่ยวกับโครงการ

  สรุป “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  แบ่งเป็น 4 ประเภท

 1. ด้านการพัฒนาสมองและองค์ความรู้ (Head)
 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (Heart)
 3. ด้านทักษะจากการลงมือปฏิบัติ (Hand)
 4. ด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Health)

โดยแบ่งตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 2. กระทรวงวัฒนธรรม
 3. กระทรวงสาธารสุข
 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

   – แผ่นพับ

 

   – โปสเตอร์

 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

——————————————————————————————————–

ประกาศรายชื่อโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรง
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

 1. โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน  3,437  โรง
 2. โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน  384  โรง
 3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน  10  โรง

 

.