การลดเวลาเรียนของเราวันนี้

เราดำเนินการเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพื่อให้เขาดำรงอยู่ได้ใน ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นครูจะต้องมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงอนาคตของสังคม และวิถีชีวิตมนุษย์ รวมทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *